<span style="color:red">|</span> בחירות לעמותה 2020

לכבוד חברי העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל שלום רב הנכם מוזמנים , כמידי שנה , לאסיפה כללית. השנתית של העמותה. אספה זו תתקיים ביום שני 4.5.2020 בכנס צוות בכיר בכפר המכביה רמת גן. האסיפה הכללית תתקיים ב-9:00 בבוקר . במידה ולא יהיו נוכחים מספיק חברים על מנת שיהיה קוורום חוקי האסיפה תדחה לשעה […]