<span style="color:red">|</span> טכניקת למידה מהצלחות

טכניקת למידה מהצלחות באירועי בל יקרה כתבה דנה ערד: מנהלת המערך לבטיחות הטיפול( בפועל) משרד הבריאות אירוע חריג מוגדר כאירוע בלתי מכוון, סימפטומים, או תוצאות הקשורים לטיפול הרפואי והגורם נזק למטופל (Trotti et al, 2003). הגדרה רחבה זו כוללת הגדרת ספיציפית לאירועי בל יקרה. המושג אירוע בל יקרה הוגדר לראשונה ע"י קייזר, מנכ"ל פורום האיכות […]